به نام خدا

سرمایه گذاری بلند مدت باشگاه ها روی بازیکن های نونهال، وجود اسپانسر ها، مسایل مربوط به حق پخش و مسایلی از این قبیل، عملاً ورزش را به تجارتی چند وجهی تبدیل نموده است. در این شرایط، بررسی رفتار متقابل دست اندرکاران ورزش(باشگاه، بازیکن، اسپانسر و ...) امری است مهم که ما بر آن هستیم در چند بخش با تبیین «شرایط حقوقی تنظیم قراردادهای ورزشی» بدان بپردازیم.

1.      متن و عبارات قرارداد) عبارات قرارداد باید صریح و واضح باشند به نحوی که امکان چندین برداشت مختلف از یک عبارت منتفی باشد. همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که زیبایی و اختصار کلام نباید موجب مبهم شدن متن شود.

2.      قالب دهی مناسب به قرارداد) بدین معنا که قرارداد از قسمت های مشخصی تشکیل شده باشد و مطالب مرتبط با هم تحت یک عنوان خاص در قرارداد، جای گیرند.

3.      امضای قرارداد) از آنجایی که همه قراردادها تک صفحه ای نیستند و عدم امضای همه صفحات قرار داد ممکن است اختلافاتی در خصوص اجرای قرارداد پدید آورد، پیشنهاد می شود که همه صفحات قرارداد توسط طرفین امضا شود و صرفا به مهر اکتفا نشود.

4.      تعاریف) چنانچه قرارداد مشتمل بر مفاهیمی تخصصی است که عموم افراد از آن اطلاع ندارند پیشنهاد می شود در ابتدای قرارداد بخشی تحت عنوان تعاریف، پیش بینی شود تا در صورت نیاز به تفسیر و تبیین کلی قرارداد، بتوان از آنها در جهت احراز نظر طرفین استفاده نمود.

مثال) تعریف FIFA Day در ابتدای قراردادهای فوتبال

( FIFA Day ، تقویم رقابتهای رسمی و همچنین روزهای فیفا جهت برنامه ریزی فدراسیون های عضو برای آماده سازی تیم های ملی فوتبال بزرگسالان می باشد)

5.      طرفین قرارداد) توافق نامه از حداقل دو طرف تشکیل می شود که هر طرف ممکن است یک شخص یا چند شخص را در بر بگیرد. مشخص نمودن طرفین قرارداد فواید بسیاری از جمله احراز سمت طرفین قرارداد، مشخص شدن صلاحیت و امکانات طرفین قرارداد و در صورت دولتی بودن یکی از طرفین، بررسی صلاحیت شخص امضا کننده قرارداد و تامین اعتبار کافی، دارد.

6.      موضوع قرارداد) موضوع قرارداد، عملی است که طرفین قرارداد متعهد به انجام آن هستند. در انتخاب موضوع قرارداد محدودیت خاصی وجود ندارد، مگر آنکه به لحاظ قانونی مخالف قوانین آمره تلقی شود. هرچه موضوع قرارداد به طور دقیق واضح و مشخص باشد، اختلاف نظر ها و برداشت های مختلف از آن کمتر خواهد بود.(ادامه دارد...)

وکیل ورزشی، وکیل متخصص در زمینه قراردادهای ورزشی