به نام خدا

ماده 20 مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان(ویرایش ژوئن 2020):

حق آموزش(که برخی به اشتباه از آن به حق رشد تعبیر می کنند) در مواردی که 1) بازیکن برای اولین بار قرارداد حرفه ای ثبت میکند و 2) هر باری که یک بازیکن حرفه ای تا پیش از پایان فصل تولد 23 سالگی اش(به باشگاهی) منتقل گردد، باید به باشگاه (های) آموزش دهنده بازیکن پرداخت شود.

الزام به پرداخت حق آموزش(جبران هزینه های آموزشی) هم در مواقعی که این انتقال در طول قرارداد بازیکن صورت گرفته و هم موردی که قرارداد او پایان یافته، وجود خواهد داشت. مقررات مربوط به جبران هزینه های آموزش(حق آموزش) در فوتبال بانوان اعمال نمی شود.

(شایان ذکر است حق آموزش از نظر سنی در مورد بازیکنان 12 تا 21 سال قابل اعمال بوده و فقط تا سن 23 سالگی بازیکن و برای آموزش وی تا سن 21 سالگی قابل پرداخت است).

ماده 21: مکانیزم مشارکت

چنانچه یک بازیکن حرفه ای پیش از پایان قرارداد منتقل گردد، هر باشگاهی که در آموزش و پرورش او مشارکت داشته، در حق آموزشی که به باشگاه پیشین پرداخت شده سهیم می باشد.

اطلاعات تکمیلی در خصوص حق آموزش، در پیوست شماره 4 و 5 مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان آمده است.

حق آموزش، حق رشد، وکیل ورزشی، وکیل متخصص در قراردادهای ورزشی

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407