به نام خدا

7.       مدت قرارداد) آغاز قرارداد و تاریخ امضای آن باید به روشنی مشخص گردد. در برخی قراردادها تاریخ شروع قرارداد همان تاریخ امضای آن است، ولی در برخی دیگر، تاریخ شروع قرارداد چند روز یا چند ماه پس از امضا می باشد. در نتیجه مشخص بودن تاریخ از جهت اینکه بازیکن(به ویژه بازیکنان خارجی) در چه تاریخی خود را به باشگاه معرفی نماید، همچنین امکان مطالبه خسارات و یا اجرای تعهدات طرف مقابل، اهمیت بسیار بالایی دارد.

8.       مبلغ قرارداد) یکی از مهم ترین قسمت های هر قرارداد، مبلغ  قرارداد است. تصریح کامل به مبلغ کل قرارداد، در صورت وجود اقساط، مشخص شدن دوره زمانی هر قسط و تعداد آن ها، مواردی است که حتما باید در قرارداد قید شود.

9.       شرایط قرارداد) هر آنچه که برای طرفین از اهمیت برخوردار است، مانند جزئیات نحوه انجام کار، تحت عنوان شرط میتوان در قرارداد از آن یاد کرد و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را نیز باید مشخص نمود.( مثال:بازیکن غیر از ایام تعطیلی مسابقات، بدون اجازۀ باشگاه حق مسافرت خارجی ندارد؛ یا منزل مسکونی که باشگاه برای بازیکن فراهم می کند کمتر از یک متراژ مشخصی نباشد.)

10.    تعهدات طرفین) در همه قراردادها هر یک از طرفین تعهدات و تکالیفی را بر عهده دارند که باید دقیق، واضح و بدون هر گونه ابهامی به همراه ضمانت عدم اجرای آن به صورت مجزا برای هر یک از طرفین قرارداد، قید شود.(مثال: باشگاه موظف است اقساط قرارداد را سر موعد به بازیکن پرداخت نماید؛ چنانچه در پایان فصل، باشگاه بیش از دو تاخیر در پرداخت اقساط داشته باشد، بازیکن علیرغم وجود قرارداد میتواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید). ادامه دارد...

وکیل ورزشی، وکیل متخصص در امور ورزشی، وکیل متخصص در تنظیم قراردادهای ورزشی